"Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí"
PROGRAM PRV 2014 - 2020

Predmet projektu "REKONŠTRUKCIA PIVNICE V POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE MOJMÍROVCE"

je zvýženie spracovateľskej kapacity na výrobu vín
a celková inovácia technologického vybavenia pivnice.

eu_sr prv mpsr sr